Приложение на Европейска рамкова директива по водите

В Директивата за водите на Европейския съюз (ЕС) е заложено всички речни, езерни и крайбрежни морски води на територията му да постигнат „добър статус” до 2015 г. За осъществяването на целта е необходимо да се изработят конкретни предложения. Директивата дава възможност на всички заинтересовани страни да се включат в изготвянето на общата стратегия за развитието на крайбрежните райони и опазването на водните ресурси. Изключително важна част от изпълнението на Директивата е активното участие на европейските граждани. Международната комисия по опазването на река Дунав се стреми да информира обществеността относно проблемите и перспективите на Дунавския район, организирайки форуми, публични консултации, издавайки и разпространявайки информационни материали.

Тъй като плановете за управление на водните басейни пряко или косвено ще засягат всички граждани, от ключово значение е тяхното участие в процеса на изработването им. Публичното участие включва всички водоползватели, от неправителствени организации, работещи в сферата на опазването и потреблението на водите, до фирми и други заинтересовани лица.

Публичните консултации върху Плана за развитие на речните басейни в България бяха проведени в периода януари - юни 2009 г., като ИУЦЕ даде становищe по планa, изготвен от Басейнова дирекция Дунавски район. Консултациите, организирани от Международната комисия по опазването на река Дунав, приключиха в края на месец юли, като изпратихме становище по цялостния План за управление на Дунавския район.

За повече информация относно процесите на публични консултации в останалите страни от Дунавския район и материали от Втория басейнов форум на заинтересованите страни, проведен в Братислава на 29-30 юни 2009 г. посетете сайта на Международната комисия за опазване на река Дунав (www.icpdr.org).

Програма на Втория басейнов форум за заинтересованите страни »

Запознайте се с възможностите за публично участие във Вашето населено място на страниците на басейновите дирекции за управление на водите в България:

 • Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен:
  www.dunavbd.org;
 • Басейнова дирекция Черноморски район с център Варна:
  www.bsbd.org;
 • Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център Пловдив:
  www.wabd.bg;
 • Басейнова дирекция Западнобеломорски район с център Благоевград:
  www.bd-ibr.org.

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »