Стъпки към устойчива навигация в басейна на река Дунав
(Save the Danube as a lifeline!
Steps towards sustainable navigation)

П о з и ц и я  н а  Н П О

Програмата за транс-европейски транспортни мрежи на ЕС цели увеличението на регулационните проекти по река Дунав и по-големите й притоци и създава значителен натиск и хидроморфологични изменения, прокарвайки допълнителна транспортна инфраструктура. Подтикнати от стремежа си да ограничат негативното въздействие върху екосистемите в Дунавския регион, неправителствени организации (НПО) от района изготвиха обща позиция относно планираните инфраструктурни проекти. Общата визия за реката е тя да продължи да осигурява прехрана и заетост на местното население по устойчив и природосъобразен начин и в същото време да не се нарушават функциите на екосистемите в региона.

Общата позиция относно навигацията по басейна е ключов фактор при задоволяването на социалните и икономически нужди на населението както в дунавските страни, така и за цяла Европа. НПО са единодушни, че инфраструктурните проекти трябва да бъдат реализирани единствено при спазването на следните условия:

  • Гаранция за възвръщането функциите на екосистемите (количествена и качествена синхронизация между водното и седиментно течение, необходимо на екосистемите, за да продължат нормалното си функциониране);
  • Уважение към социално-икономическите нужди на регионалните и местни икономики;
  • Доказателство, че проектите се изпълняват в съответствие с всички законови изисквания на европейското и национални законодателства, Плана за управление на Дунавския речен басейн и в частност, клаузите за опазване на териториите, попадащи в Натура 2000 зони;
  • Да не се проектират и строят нови язовири и преграждания на водния път.

НПО, изготвили общата позиция: Birdlife International, Bund Naturschutz Bayern, Croatian Society for Protection of Birds, Danube Environmental Forum, European Anglers Alliance, European Environmental Bureau, Green Action, Grünes Herz Europas, International Association for Danube Research, Österreichischeс Kuratorium für Fischerei & Gewässerschutz, Ribiska Zveza Slovenije, Transport & Environment, Verband Deutscher Sport-Fischer, VIRUS, World Wide Fund for Nature.

 


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »