Георги Стефанов

Роден в София. Изкарал голяма част от детството си из красивите райони на Западна Стара планина, от където са родом и неговите родители. Завършва Екология и опазване на околната среда, както и Международен алтернативен туризъм – магистър в Нов български университет. Дипломата му работа е за създаването на нов Природен парк – „Западен Балкан“, както и за процесите за изграждане на екологичната мрежа Натура 2000, отново в западните дялове на Стара планина.

Убеден природозащитник, още от ранно детство преди повече от 20 години, от когато има и запазени много информация и данни. Активно работи в природозащитния сектор през последните 8-9 години, в началото като доброволец, в последствие включвайки се в много природозащитни дейности и проекти. Един от хората участващи в изграждането на „Коалиция за да остане природа в България“.

Активно през всичките си години провежда обучения с деца, младежи и студенти, работейки с тях на терен извън класните стаи и зали и демонстрирайки на практика принципите за устойчиво развитие и опазване на природата.

Участва в реализирането на няколко пилотни проекта в България а именно изграждането на био-лагуна, за пречистване на отпадните води по естествени способи; Провеждане на кампания за запознаване на заинтересованите страни с проблемите свързани с горенето и отделянето на УОЗ (устойчиви органични замърсители); Работи за изграждането на мрежата Натура 2000; Демонстрационен проект за ползването на биомасата от влажните зони за горивно отоплителни инсталации. Един от основните двигатели и застъпници на идеята за граждански протести с цел промяна нагласата на общественото мнение по дадени екологични проблеми.