Подкрепа за природосъобразни селскостопански практики в НАТУРА 2000 зона „Кресна – Илинденци” чрез иницииране на регионална марка за хранителни продукти
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Подкрепен от Посолството на Кралство Холандия
по Програма “Малки екологични проекти” (МАТРА КНИП)

Дейността на този проект е свързана с определяне на местна марка в зоната Кресна  – Илинденци (Натура 2000 защитена зона BG0000366). Планирано е да бъдат информирани и въвлечени в проекта местни заинтересовани, а Сдружение на земеделците и животновъдите да бъде водещ орган и да участва активно в процеса. Предвиден е обмен на опит и знания с други общини. Ще се търси разбирателство на местно ниво, за да може да се вземат необходими решения за вида и съответните правила за местната марка. В същото време ще бъдат внесени предложения за подобряване на съответното национално законодателство.

Целеви групи

1. Местни земеделци/ производители и доставчици на услуги.

2. Местни заинтересовани страни.

3. Администрации – на местно и национално ниво.

Участие на целевите групи

1. ЦГ – директно участие в дискусии, обучения и разработване на предложението за  марката, а също и участват с продукцията си в промоции на марката.

2. ЦГ – участват в дискусии на местно ниво и като директни ползватели на първата целева група.

3. ЦГ – участват в местни и регионални дискусии и в подготовката на предложения за промяна на националното законодателство, както и в подготовката на документацията, необходима за разработката на местната марка.

Принос към опазването на природата

Традиционното земеделие в региона на Кресна щади природата и допринася за запазване на благоприятния консервационен статус на НАТУРА 2000 зоната. Земеделските производители, както и други местни предприемачи са заинтересовани и участват активно както в процеса на управление на зоната, така и в дискусии за подходящи препоръки за развитие на компенсаторните механизми. Продължителното прилагане и развитие на тези дейности ще се отразят пряко на управлението на НАТУРА 2000 зоната, допринасяйки за запазване на биоразнообразието в местността, с което ще се осъществи една от стратегическите цели на ЕС, а именно да се спре загубата на повече биологични видове.

Инициирането на проекта също така ще покаже взаимовръзката между устойчивото земеделие, традиционните земеделски практики и управлението на природни ресурси.

Резюме на дейностите

1. Преглед на ситуацията и начало на подготовка за необходима документация:

1.1.Преглед на ситуацията – събиране на резултати от предишни проекти и проучвания, събиране (чрез въпросник към местни заинтересовани) на мнения и очаквания, консултация с ключови заинтересовани в района – администрации, активни НПО.

1.2.Идентифициране на местни фирми и фермери заинтересовани от проекта и резултатите му. Консултация със специализирани фирми – по екологосъобразно производство, сертификация, опаковки, достигане на стандарти.

1.3.Предложение за рамка и вид на местна марка, видове и брой на производители, предприемачи, продукти

2. Информационна кампания, повишаване капацитета и сътрудничество с други заинтересовани страни:

2.1. Информационна кампания в целевата област за привличане на нови заинтересовани и повишаване на информираността, готовността и съпричастността. Публикуване и разпространение на флайер за инициативата, публикации в местни вестници.

2.2. Консултации с местните заинтересовани. Дискусия за възможностите за фермери и производители – за сертификация на продукти, идентифициране на релевантни продукти и услуги, които могат да се възползват от проектните резултати.  Организиране на 4 малки семинари в целевата територия.

2.3. Подкрепа/насърчаване на местното Сдружение на земеделски производители, Съвети по туризма, винопроизводители да се запознаят и присъединят към инициативата „Чиста храна” – инициатива на малки фермери. Консултация и обучение за представители на местните сдружения и местен координатор.

2.4. Посещение за обмяна на опит в района на Русенски Лом (10 представители) и село Добърско, община Банско (20 представители), където съществуват добри практики и се осъществяват успешно в продължителен период.

3. Консултативен процес за достигане на консенсус по вида на местната марка, презентирането на продуктите и услугите обособени в марката и стартиране на процедура по регистрация на марката:

3.1. Комуникация и взаимодействие с местните администрации и заинтересованите групи. Кореспонденция, срещи за разясняване и дейности за лобиране. Достигане на обща и приемлива позиция за вида на местната марка.

3.2. Организиране и провеждане на местен форум, подготовка на окончателна визия за местна марка. Установяване на бизнес контакти, контакти с медии и промоция. Еднодневно публично мероприятие със семинар.

3.3. Подготовка на документация за регистрация на марка към национални институции и на Европейско ниво. Тази дейност ще се извърши в сътрудничество и координация с местните администрации или в рамките на Стратегията за местно развитие към ЛИДЕР Местната инициативна група „Кресна-Струмяни”.

Проектът се осъществява с подкрепата на Програма „МАТРА KAP” на Посолството на Кралство Нидерландия.

 

Документация за проекта

I. Първа среща със земеделски стопани и производители – 02.10.2009 г.

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »