Да защитим Петроханското торфено блато –
едно от последните местообитания
на алпийски тритон в България

Като основна цел имаме защитата и популяризирането на Алпийския тритон и неговото най-важно за страната и единствено старопланинско местообитание – Петроханското торфено блато.

Поради географското положение и разнообразния релеф България е една от най-богатите на херпетофауна страни в Европа. В момента на територията й се наблюдават 52 вида земноводни и влечуги, между които и Алпийският тритон Triturus alpestris. България е южната граница на ареала на Алпийския тритон, който е открит в страната през 1914г. от професор Шишков.

Антропогенните вьздействия върху българската херпетофауна попадат в 2 основни категории: (1) Промени или унищожаване на хабитатите включващо изсичане на гори, подмяна на естествени гори с изкуствени насаждения, дрениране на влажните зони, замърсяване на реките и осушаване на коритата им, интензивно земеделие; и (2)Директно унищожаване на видове с търговско значение-обект на бракониерство.

Проблем на защитата е липсваща информация за основните параметри на популациите (брой и гъстота, възрастова структура, смъртност) и локализиране на най-важните им местообитания. Западна Стара планина е един от най-слабо изследваните региони.

Регионите които са най-богати на биоразнообразие се смятат за такива защото в тях се срещат редки и застрашени видове. В България такива видове се срещат на много малки територии-под 1% от територията на страната. Така за много видове най-важните хабитати се намират на изключително малки територии, които поддържат една единствена популация - обикновенно за размножаване. Такъв район е Петроханското торфено блато - хабитат на Алпийския тритон.

Настоящият проект

  • Обедини усилията на заинтерсованите институции и граждани за защитата на тритона и популяризиране природните ценности на Западна Стара планина;
  • Постави началото на защитата на торфеното блато и алпийския тритон чрез подаване на предложение за включване на територията в екологичната мрежа НАТУРА 2000 и
  • Проведе кампания за намиране на нови съмишленици за защитата им.

Една от целите на настоящия проект ще бъде популяризирането на тези толкова важни екосистеми чрез мероприятия по случай световния ден на торфените блата – 30 юли.

Тук можете да изтеглите


Запознайте се с възможностите за публично участие в процеса на управление на водите!
подробна информация »

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »