За намаляване на органичното и токсично замърсяване
в басейните на реките Морава, Мура и Огоста

с подкрепата на РЕЦ за ЦИЕ и програма “Дунавски регионален проект” на UNDP/GEF

Проектът е разработен в партньорство между три неправителствени организации работещи в басейните на три различни реки – Морава (Словакия), Мура (Словения) и Огоста (България). Тези реки, принадлежащи на Дунавския басейн, са управлявани и използвани по подобен начин и съответно срещат подобни екологични проблеми с качеството на водата. Всяка от трите партниращи си в проекта неправителствени организации Дафне (Словакия), Екологичен център Помурйе (Словения) и Информационен и учебен център по екология (България) имат професионален опит в различни сфери на дейност, което ще позволи да използват взаимно знанията и уменията си за успешното реализиране на мерки за намаляване на замърсяването в посочените речни басейни. Проектът е на стойност 45 300 щатски долара, като за България са превидени средства в размер на 21 974 щатски долара, от които за изграждането и последващото наблюдение на конструирана влажна зона ще бъдат изразходвани 10 000 щатски долара.

Цели на проекта

Основната цел е повишаването на общественото съзнание относно замърсяването на водите и неговите последици. Проектът ще популяризира подбасейновия метод за третиране на проблемите с участието на обществеността. Подцелите на проекта включват:

  • Разпространение на информацията сред широката общественост за съществуващите източници на замърсяване.
  • Предприемане на публична кампания по местоживеене за мотивиране и мобилизиране на местното население за действия водещи до намаляване на замърсяването.
  • Представяне на природосъобразни селскостопански методи и работа в партньорство на различни заинтересовани страни (местни власти, фермери, общественост).
  • Конкретен принос за намаляване на замърсяването чрез строежа на природосъобразно пречиствателно съоръжение.

Oсновни дейности

1.1.Събиране на съществуващата експертна информация за точковите и дисперсни източници на замърсяване. Изготвяне на информацията в подходяща за обществеността форма (септември 2004 – декември 2004).

Целта е събирането на данни за качеството на водите в басейните на р. Огоста и реките западно от Огоста като фокуса е върху биогенните и токсичните замърсители от точкови и разсредоточени източници. От данните ще бъде подбрана по подходящ начин информацията която да бъде представена на обществеността, така че да бъдат избегнати пренасищане и конфликти.

1.2.Подготовка и разпространение на брошура за обществеността за точковите и дисперсни източници на замърсяване (януари – февруари 2005, разпространение март 2005 – юни 2006).

Информацията в брошурата ще включва качество на водите в региона, основни замърсители и техният характер и възможности за пречистване им. Избраните данни ще бъдат поднесени в разбираема форма. Целта на изданието е повишаване на общественото внимание относно качеството на водите и замърсителите. Ще бъдат включени кратко текстово описание и схематична карта отразяваща качество на водите, замърсителите и потенциална вреда за човека и околната среда. Планирани са 1000 копия които да бъдат разпространени сред широката общественост по време на различни събития в района.

2.1. Подготовка и прилагане на стратегия за информиране на обществеността, мотивиране и кампания за мобилизиране (подготовка: октомври 2004 – декември 2004, провеждане януари 2005 – юли 2006).

2.2. Подготовка и разпространение на информационни материали на национално ниво, които адресират проблема със замърсяването на водите във всеки специфичен басейн (подготовка: 1) януари 2005 – февруари 2005 за всеки партньор; 2) април 2005 – май 2005 – ИУЦЕ, Дафне; 3) януари 2006 – февруари 2006 – ИУЦЕ, Дафне, разпространение: март 2005 – юни 2006).

2.3. Подготовка и разпространение на брошура на четири езика за проблемите със замърсяването на водите и тяхното евентуално разрешаване в трите речни басейна (подготовка: април 2005 – август 2005, разпространение: септември 2005 – юни 2006).

2.4. Провеждане на медийни дейности на местно, национално и регионално ниво в Дунавския басейн (януари 2005 – юни 2006).

2.5. Провеждане на дейнсти за екологично образование за деца в училищата (ноември 2004 – юни 2005, септември – ноември 2005, февруари – април 2006).

2.6. Участие на местните хора в директни дейности за почистване на потоците в пилотните общини (март – май 2005, септември – октомври 2005, март – април 2006).

3.1. Организиране на семинар за възможностите за намаляване на замърсяването, причинено от земеделска дейност в басейна на река Огоста (април 2005).

3.2. Организиране на среща за заинтересованите страни в пилотните райони за развитие на план за намаляване на речното замърсяване (март 2005 – май 2006).

3.3. Представяне на план за намаляване на замърсяването на водите на представители на местните власти в региона (май 2006).

4.1. Изграждане на пречиствателно съоръжение (влажна зона) в басейна на река Огоста (септември 2004 – юни 2006).

4.2. Среща за координиране на дейностите и обмен на информация (ноември 2004, а в последствие според нуждите).

Очаквани резултати

  • Подготовка и публикуване на информационни материали за точковите и дифузни източници на замърсяване.
  • Повишена информираност на местните власти, фермери и предприемачи за съществуващите възможности и ползите от естествено пречистване на отпадните води.
  • Гражданско съзнание и отговорност на подрастващите за опазване на водното богатство на р. Дунав.
  • Активен интерес в целевите региони за осъществяване на дейности за намаляване на замърсяването чрез съфинансиране от различни източници (вкл. агро-екологични схеми).

Рамкова директива за водите на Европейския съюз »


Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »