Подготовка на НПО в България
за биогеографските семинари, част от процеса
на обявяване на мрежата Натура 2000 в България
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
Подкрепен от Посолството на Кралство Холандия
по Програма “Малки екологични проекти” (МАТРА КНИП)

Като член на Европейския съюз, България има ангажимента да прилага всички политики и директиви на Съюза в областта на опазването на природата. Директивите за дивите птици и природните местообитания са ключовият инструмент в Европейските политики за опазване на биоразнообразието в страните членки, и България е инвестирала значителен ресурс от време и средства за определяне на Натура 2000 местата.

Биогеографските семинари, организирани от Европейската комисия, са основен инструмент за на оценка на мрежата Натура 2000 и ключова стъпка от процеса на обявяване на защитените зони. Целта на биогеографските семинари е да оценят внесените от страните списъци от потенциални зони от значение за общността, като определят кои от потенциалните зони следва да останат в списъка от одобрени зони от значение за общността.

Практиката в тях е да участват представители на Европейската комисия, Европейския тематичен център по биоразнообразие (ЕТС), представители на страните членки, и представители на неправителствени природозащитни организации, координирани от European Habitats Forum. Европейската комисия насърчава подготовката и участието на НПО в процеса.

Тъй като в България, списъкът от места, предложени за включване в мрежата, е изготвен изключително от НПО, значителна част от обосноваването се падна на техните представители. Проектът подкрепя подготвителния етап, като подпомага:

1. Подготовка на материали за биогеографските семинари

2. Подготовка на експерти, представители на НПО, които пряко ще участват в Биогеографските семинари и разходи на експертите за участие в самата среща.

3. Разходи за съвместна подготвителна среща на български и румънски НПО, както и консултативни срещи с представители на български институции и научната общност.

Проектът се осъществява в периода юли 2007 – юни 2008 г. от консорциум от организации, като водещи са Информационен и учебен център по екология, и участници: Зелени Балкани – Стара Загора, WWF Дунавско-Карпатска програма България, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.

 

Документация за екологична мрежа Натура 2000 във връзка
с предстоящи Биогеографски семинари (подготвена на 10.04.2008 г.)

I. Писмо до Европейския тематичен център по биоразнообразие (ЕТС)
II. Ревизирана Натура 2000 база данни и ревизиран Натура 2000 референтен списък
III. Доклади за биогеографските семинари:
Анализ на пълнотата и проблеми - Aлпийски биогеографски регион
Анализ на пълнотата и проблеми - Черноморски биогеографски регион
Анализ на пълнотата и проблеми - Континентален биогеографски регион
Карти на разпространението на видовете и местообитанията
IV. Ревизиран стандартен формуляр и карти за проекто зона „Рила Буфер” BG0001188
V. Допълнителна информация за местообитание *9560 (подготвена към 17.04.2008 г.)
VI. Допълнителна информация по отношение пълнотата на мрежата (подготвена към 02.06.2008 г.)

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »

Българските рисунки от „Дунав-арт” ще обиколят Япония в пътуваща изложба от юни до ноември 2009 г.
подробна информация »