Да преброим пилците през есента

На 01.10.2014 г. КУПФЕС стартира своя нов проект за граждански мониторинг на европейските фондове в България. „Броенето на пилците: Гражданската оценка на първия финансов период на България в ЕС (2007 - 2013 г). Трети мониторингов доклад на Коалицията за устойчиво ползване фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС)" получи подкрепата на Фонда за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, администриран от Фондация „Институт „Отворено общество" - София. Организацията-бенефициент е Информационният и учебен център по екология (ИУЦЕ) в партньорство с Обществения център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) от Варна, Института за зелена политика (ИЗП) и Фондация „Ес О Ес - Предприемачи". В различните дейности по проекта участват и членове на други организации от Коалицията.

Проектът включва следните дейности:
1. Изготвяне и публикуване на Третия доклад за граждански мониторинг на европейските фондове в България, който ще обобщи финансовия период 2007 - 2013 г.
2. Провеждане на проучване сред няколкостотин бенефициенти на европейските фондове - общини, бизнес, граждански организации, държавни институции и компании - бенефициенти.
3. Създаване на видеофилм за използването на еврофондовете в България.
4. Провеждане на стратегическа среща на КУПФЕС.
5. Презентация на резултатите от проекта в София, шестте региона за развитие и Брюксел.
6. Други.

Общата стойност на проекта е 77318,85 €, като 67675,17 € е грантовата помощ от Фонда за подкрепа на НПО, а 9629,82 € са собствен принос на участниците.

Сайт на проекта: https://kupfesbg.wordpress.com/

-------------------------------------------------------------------------------------
22371438941198EEAGrantsGIF43631.gifТози документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ИУЦЕ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »