Текущи проекти

Натура 2000 – обществен принос
Приложение на концепцията за Европейска мрежа Натура 2000 (www.natura2000bg.org). Подпомагане развитието на природоопазващото земеделие и изготвяне на предложения за компенсаторни мерки за земеделските стопани в Натура 2000 зоните чрез проект „Въвеждане на природосъобразни земеделски практики в зоните от Натура 2000”

Дунавски екологичен форум
Сътрудничество за управление на водите в Дунавския басейн и приложение на Европейската рамкова директива за водите, въвеждане принципа на интегрирано басейново управление и въвличане на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения. В това направление работим по три проекта:

  • Информационна кампания за устойчиво управление на влажните зони в Дунавския басейн и управление риска от наводнения.
  • Провеждане на ежегоден конкурс за детско творчество по повод Деня на Дунав – 29 юни, под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав | още »
  • Публикуване на Бюлетин на Дунавския екологичен форум на български език | отвори бюлетина »

Управление на водите
Приложение на Европейската рамкова директива по водите, участие на обществеността при разработване и приемане на Планове за управление на речните басейни, кампания за устойчива навигация в басейна на река Дунав | още »

Западна Стара планина
Насърчаване на устойчиви практики и подкрепа за трансгранично сътрудничество, повишаване капацитета на местните НПО, предприемачи и общински администрации за подготовка на проекти и развитие на алтернативни форми на туризъм.

CEE Bankwatch Network
Наблюдение на дейностите на Международните финансови институции (МФИ) и предлагане на конструктивни алтернативи за техните проекти. Провеждане кампания против използване на технологията за цианидно излужване при добив на злато в България. Включване на интересите на местните общности при вземането на решенията.

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »