Архив проекти

2007 2008 г.

 • Проект „Подготовка на НПО в България за биогеографските семинари, част от процеса на обявяване на мрежата Натура 2000 в България” | още »

2005 2007 г.

 • CEE Bankwatch Network – наблюдение и контрол на международните финансови институции и финансирането от Европейския съюз
 • Екологична реформа на бюджета
 • НПО участие в изготвянето на Националния план за развитие 2007-2013
 • Дунавски регионален проект – подкрепа на местни дейности за намаляване на биогенното замърсяване и участие на обществеността в басейновото управление | бюлетин на DEF »
 • Ден на река Дунав (29-ти юни) – международен фотоконкурс и конкурс за детско творчество | още »
 • "За намаляване на органичното и токсично замърсяване в басейните на реките Морава, Мура и Огоста" – съвместна инициатива с партньори от Словакия и Словения | още »
 • "Натура 2000 в България – обществена подкрепа", съвместно с Международен селскостопански център от Нидерландия
 • Инициатива за подкрепа на малки общини и местни предприемачи за прилагане на енергоефективни мерки и изграждане на влажни зони като пречиствателни съоръжения
 • Западна Стара планина – насърчаване на устойчиви практики и подкрепа за трансгранично сътрудничество, обявяване на природен парк, повишаване капацитета на местните НПО, предприемачи и общински администрации за подготовка на проекти и развитие на алтернативни форми на туризъм, прилагане на концепцията за Европейска мрежа Натура 2000 | публикация »

2005 г.

 • Международен конкурс за ученици на тема “Вдъхновение от Дунав” – рисунки и приложна дейност | още »
 • Фотоконкурс "Дунав"
 • "Да защитим Петроханското торфено блато – едно от последните местообитания на Алпийски тритон в България" | още »

2004 г.

 • Австрийски енергийни дни в България | още »
81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »