Екип

Милена Димитрова

Ръководи програма "Прилагане на концепцията
за Европейската мрежа Натура 2000 в България"

електронна поща: milena[at]ceie.org

 

Диляна Цингилева

Координатор на информационна кампания за Деня на Дунав

електронна поща: d.tsingileva[at]email.bg

 

Панка Бабукова

Координира дейностите по устойчиво управление на водните
ресурси и проблемите свързани с промените в климата

електронна поща: panka.babukova[at]gmail.com


Георги Стефанов

Координира обучителните дейности на ИУЦЕ и
взаимодействието с различни групи заинтересовани страни

електронна поща: georgiceie[at]gmail.com

 

Даниел Попов

Координатор на проект CEE Bankwatch Network и
информационна кампания против използване на технологията
за цианидно излужване при добив на злато в България

електронна поща: dpopov[at]ceie.org

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »