Цели

 • Повишаване информираността на гражданите за опазване на околната среда.
 • Участие на обществеността в процеса на взимане на решения по отношение на околната среда на национално, регионално и местно ниво.
 • Подпомагане на природозащитните организации и на гражданите за достъп до информация за околната среда.
 • Промяна на политики и проекти, които разрушават или увреждат околната среда и насърчаване на природоопазващи алтернативи.

 

Дейности

 • Издирва, събира и дава гласност на информация за проблемите на околната среда.
 • Дава независими експертни оценки и участва в обсъждане на различни проблеми, отнасящи се до околната среда.
 • Провежда семинари и срещи с екологична насоченост.
 • Провежда част от разяснителната кампания за Натура 2000 целяща постигане на специфичните цели и критерии на защитените зони съгласно Директивите на Европейския съюз.
 • Издава и разпространява сред широката общественост информационни материали с практически съвети за рационално използване на ресурсите и предпазване от замърсяване на околната среда.
 • Изготвя и публикува проучвания за проекти, програми и стратегии и дава предложения за устойчиви алтернативи.
 • Участва в процесите за взимане на решения и предприема правни действия, когато е необходимо.
 • Сътрудничи с други НПО.
81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »