За нас

Информационният и учебен център по екология (ИУЦЕ) е неправителствена природозащитна организация, създадена през 1992 г. като колектив от съмишленици и регистрирана на 04.01.1995 г. Дейностите ни са насочени към повишаване информационното обезпечаване на гражданите и институциите в България по проблемите на опазването на околната среда, рационалното използване на природните ресурси, обучение на групи от активисти, членове на неправителствени организации (НПО) и др. по посочените проблеми.

Усилията ни са насочени в четири основни направления:

  • споделяне на опит и съвети за ефективно използване на природните ресурси на локално ниво и предпазване от замърсяване на околната среда;
  • насърчаване участието на обществеността при взимане на решения и достъп до информация по отношение на околната среда;
  • приложение на Европейски политики за околна среда в България;
  • наблюдение на дейностите на Международните финансови институции (МФИ) и предлагане на конструктивни алтернативи за техните проекти.

За постигане на нашите цели разчитаме на сътрудничеството на широк кръг активисти и членове от различни НПО от страната, както и на независими експерти. Работим и с организации от много стрaни на Европа и Америка.

ИУЦЕ е член на CEE Bankwatch Network и Дунавския екологичен форум ­ мрежи от екологични НПО от Централна и Източна Европа и на Европейското екологично бюро.

Дейността на организацията се базира на привличане на експерти и доброволни сътрудници по конкретни проекти. Членството е доброволно. Ръководството се осъществява от Управителен съвет от петима члена, за оперативната работа и финансите отговаря изпълнителен директор. Висш орган е Общото събрание, което се свиква веднъж годишно.

81881439470170EEAGrants230.jpg

Запознайте се с възможностите
за публично участие в процеса
на управление на водите!
подробна информация »